سلامت الکترونیک

به منظور جمع آوری داده های مربوط به سلامت افراد و پردازش این داده ها جهت ایجاد خدمات بهداشتی و درمانی و تصمیم گیری های مدیریتی، در ابتدای امر نیاز به در دست بودن این اطلاعات به صورت الکترونیکی می باشد. همچنین با الکترونیکی شدن منابع و امکانات موجود و در دسترس می توان به برنامه ریزی در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی پرداخت.

به پروسه فوق، الکترونیکی کردن سلامت یا اصطلاحا سلامت الکترونیک (E-Health) اطلاق می گردد.