درمان از راه دور

به منظور ارائه خدمات بهداشتی در خصوص پیشگیری و در برخی موارد ارائه خدمات درمانی در مناطقی که امکانات بهداشتی و درمانی در آنها وجود ندارد و یا در وضعیت قابل قبول نمی باشد، می توان با  استفاده از بستر شبکه های انتقال داده نسبت به کنترل پایانه های سلامت و ارائه خدمت اقدام نمود.

خدمت رسانی از راه دور بدون ارتباط مستقیم بین خدمت رسان و خدمت گیرنده را سلامت از راه دور یا T-Health گویند.